อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อ่านออก  เขียนได้    ความหมายรู้           

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้