คำขวัญ

เรียนรู้  ปฏิบัติ   ขจัดปัญหา  พัฒนาตน

 

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี