วิสัยทัศน์

โรงเรียนสังข์ทองวิทยาเป็นผู้นำการจัดการศึกษา มุ่งสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คำนึงถึงพหุปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณภาพ

พันธกิจ 

1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และทักษะการคิด เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีระบบ

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ปลูกฝังผู้เรียนในการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเอง และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ

8. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

9. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบริบทของการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10. ส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

11. ส่งเสริมการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และนำผลไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง