เป้าประสงค์/นโยบาย

เป้าหมาย  (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. ผู้เรียนมีความรู้ สามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และใช้ทักษะการคิด เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ

4. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

5. ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดระหว่างบุคคล

6. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ

วัยและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม

7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8. สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

9. สถานศึกษามีเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

10. สถานศึกษามีอาคารสถานที่มั่นคง แข็งแรง ปลอกภัย ถูกสุขลักษณะ มีบริบท และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่

เอื้อต่อการเรียนรู้     

 11. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด การปฏิบัติจริง โดยคำนึงถึงศักยภาพที่

แตกต่างกันของผู้เรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

12. มีการประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง